Obchodní podmínky

1         Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP), vymezují obchodní podmínky mezi dodavatelem – firmou ChciSystem s.r.o., provozovna Na Srázu 449, 463 12, Liberec, IČ 22800484 a zákazníky.

1.1       Kontaktní údaje dodavatele:

telefon: 774 924 392, 777 988 839, 485 146 093

email: info@ChciSystem.cz

1.2       Produkty dodavatele:

Dodavatel nabízí zákazníkům softwarové produkty výrobce STORMWARE – POHODA, PAMICA, TAX, GLX, WINLEX. Podmínky použití softwarového produktu se řídí licenční smlouvou výrobce STORMWARE.

Dodavatel dále nabízí zákazníkům doplňky k softwarovým produktům a další služby.

1.3       Ceny produktů

Veškeré ceny jsou, pokud není uvedeno jinak, uváděny bez DPH v Kč.

1.4       Dodací podmínky

Veškeré produkty, které jsou hmotného charakteru, dodáváme v rámci České republiky zdarma prostřednictvím poštovních nebo spedičních služeb.

Při osobním dodání mimo prostory dodavatele je zákazníkovi účtována sazba 500 Kč za hodinu strávenou cestou tam i zpět. Nejmenší účtované jednotky jsou ¼ hodiny.

Při osobním předání v prostorách dodavatele je platná provozní doba každý pracovní den od 9 do 11 hodin a od 13 do 15 hodin.

Dodání produktů probíhá nejpozději následující pracovní den po dni přijetí objednávky dodavatelem a to předáním poštovní či spediční službě.

V případě dodání osobně v prostorách zákazníka dochází k dodání nejpozději následující pracovní den v dohodnutý čas s ohledem na provozní dobu dodavatele.

V případě dodání osobně mimo prostory zákazníka dochází k dodání v místě a čase vzájemně domluveném mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodání produktů je možné i elektronicky. Pokud dodavatel přijme takovou objednávku do 14:00, tak ji vyřídí elektronicky ještě týž den, v ostatních případech v následující pracovní den. Elektronické plnění obsahuje odeslání licenčního čísla emailem a informace o možnostech získání instalátoru softwarového produktu. Hmotná část produktu je dodána jako při běžném dodání poštovní či spediční službou.

Dodání produktů, které je dle dohody spojeno s instalací, je vždy provedeno ve smluveném termínu.

1.5       Platební podmínky

Platební podmínky jsou dobírkou, předem zálohovou fakturou, online GoPay nebo v hotovosti.

Platba dobírkou je možná pouze při využití poštovních nebo spedičních služeb.

Platba v hotovosti je možná pouze při osobním převzetí.

1.6       Záruka

U softwarových produktů se záruka vztahuje na tyto vady:

 • výrobní vady příruček a instalačních médií k softwarovému produktu,
 • bezvadnou funkcionalitu softwarového produktu v souladu s dokumentací a jejími dodatky, přičemž dodavatel odpovídá pouze za funkčnost aktuálních verzí softwarového produktu, nikoli za vady starších verzí,

U ostatních produktů se záruka vztahuje na rozdíl mezi smluveným a skutečně dodaným dílem.

Záruční doba je 6 měsíců od data převzetí. Je-li kupující fyzickou osobou, má v souladu s občanským zákoníkem záruční dobu 24 měsíců.

1.7       Reklamace

Uplatnění reklamace je možné v místě podnikání dodavatele osobně nebo písemně. Reklamace musí obsahovat označení zákazníka, který reklamuje, uvedení reklamovaného produktu a uvedení vady produktu.

Za závadu softwarového produktu nelze považovat:

 • případy, kdy je Softwarový produkt používán v rozporu s dokumentací,
 • absenci vlastností či funkcí, které nejsou uvedeny v dokumentaci,
 • skutečnost, že Softwarový produkt v sobě neobsahuje případné legislativní změny, které nebyly výrobci známy v okamžiku jeho vývoje,
 • případy, kdy je Softwarový produkt provozován na nevhodném hardware nebo hardware, který je v rozporu s aktuálními doporučenými systémovými požadavky uvedenými v dokumentaci nebo v aktualizované podobě na internetových stránkách výrobce.
 • skutečnost, že Softwarový produkt nepracuje na hardware, který není běžně dostupný v okamžiku jeho vývoje, nebo na hardware či operačním systému, který není podporován,
 • případy, kdy je Softwarový produkt provozován na chybně nakonfigurovaném počítači nebo na chybně nastavené počítačové síti,
 • případy, kdy je Softwarový produkt provozován spolu s programy jiných výrobců, které znemožňují jeho bezvadný chod,
 • případy, kdy provádí Uživatel zásahy do databázových souborů pomocí jiných prostředků než dodaným Softwarovým produktem,
 • případy, kdy u Softwarových produktů označených POHODA PZD, POHODA SQL, POHODA E1, PAMICA SQL a POHODA BI Lite nebyla provedena instalace technikem s odpovídající certifikací.

O způsobu vyřízení reklamace informuje dodavatele zákazníka písemně.

1.8       Odstoupení od smlouvy

Je-li kupující fyzickou osobou-spotřebitelem (dále jen „spotřebitel“), má v souladu s občanským zákoníkem právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku, a to do 14 dnů od převzetí produktu. Za spotřebitele není pro účely těchto VOP považován zákazník, který při objednání produktu za účelem uzavření kupní smlouvy uvede své obchodní jméno a identifikační číslo.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel uplatnit za splnění těchto podmínek:

 • Spotřebitel doručí zakoupený produkt poštou na vlastní náklady do místa podnikání včetně písemného odstoupení od kupní smlouvy a uvedení čísla svého účtu, na který mu mají být vráceny peníze,
 • k zásilce připojí originál dokladu o zakoupení nebo jiné dokumenty, které mohou prokázat zakoupení prostřednictvím eshopu dodavatele,
 • v případě odstoupení od koupě softwarového produktu: produkt musí být v původním neporušeném originálním obalu (zásilka nesmí být vůbec otevřena), Produkt nesmí být vůbec použit (nesmí dojít k jeho aktivaci podle Licenční smlouvy) a musí být kompletní,

 

V případě, že projev vůle o odstoupení od smlouvy nebude doručen dodavateli do 14.dne od převzetí produktu, a v případě, kdy spotřebitel poruší originální obal u softwarového produktu, je odstoupení od smlouvy neplatné.

1.9       Závěrečná ustanovení

Dodavatel má právo změnit jednostranně tyto VOP. Při změně VOP dodavatel nové znění bezodkladně zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem zveřejnění, tedy 8. 11. 2013. K tomuto datu pozbývají platnosti veškeré předchozí verze VOP.